Digital Services Act (”DSA”)

Om BMW Northern Europe AB (”BMW”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller förmedlingstjänster på denna webbplats i den mening som avses i art. 3 lit. g) DSA gäller följande för dem:

1)     Kontakt för kommunikation i samband med DSA (art. 11 och 12 DSA)

Vår centrala kontakt för medlemsstaternas myndigheter, kommissionen och instansen som anges i art. 61 DSA (art. 11 stycke 1 DSA) och för användare av våra tjänster (art. 12 stycke 1 DSA) är

E-post: dsa.se@bmwgroup.com

Du kan även kontakta oss på telefon på 0200-22 82 00.

Du kan kommunicera med oss på svenska och även på engelska.

 

2)     Insynsrapporter (art. 15 DSA)

Enligt art. 15 stycke 1 DSA är vi skyldiga att publicera insynsrapporter om moderering av innehåll som utförts av oss en gång om året. En sådan rapport publiceras här i sinom tid.

3)     Anmälnings- och åtgärdsmekanismer (art. 16 DSA)

I enlighet med art. 16 DSA har individer och organisationer möjlighet att lokalt rapportera information om innehåll som de anser vara olagligt på ”BMW Motorrad Online Store” och ”BMW Motorrad Used Bikes”. Du kan göra detta via e-post till dsa.se@bmwgroup.com. Om du vill göra en sådan anmälan ber vid dig ange följande:

A) en motiverad förklaring till varför du anser att informationen i fråga är olaglig;

B) tydlig information om var den exakta elektroniska platsen för denna information finns, såsom den exakta URL-adressen eller URL-adresserna, eller, vid behov, annan information som är relevant för typen av innehåll och den specifika typen av tjänst, för att identifiera det olagliga innehållet;

C) ditt namn och din e-postadress (förutom när det gäller information som du tror är ett brott i samband med sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, barnpornografi, kontakt med barn för sexuella ändamål eller anstiftan, medhjälp eller försök att begå sådana brott). I dessa eller andra fall där du vill göra en anonym anmälan kan du kontakta oss på telefon 0200-22 82 00;

D) en försäkran om att du har goda skäl att anta att informationen och uttalandena i anmälan är korrekta och fullständiga.

Vi behandlar alla anmälningar snabbt, noggrant, villkorsfritt och objektivt; vi meddelar omgående personen eller organisationen som gör anmälan om vårt beslut och informerarar om eventuella rättsmedel.

4)     Information om begränsningar i fråga om användarinnehåll (art. 14 stycke 1 mening 3 DSA) i vårt interna system för hantering av klagomål (art. 20 DSA) och alternativ tvistlösning (art. 21 DSA)

I den mån följande information avser vårt interna system för hantering av klagomål (art. 20 DSA) samt alternativ för alternativ tvistlösning (art. 21 DSA), gäller dessa endast för användare av BMW-tjänster som är ”onlineplattformar” i den mening som avses i DSA. Dessa är ” BMW Motorrad Online Store”, ”BMW Motorrad Used Bikes”, ”BMW Motorrad Apparel ( BMW Motorrad Clothing )”.

Vi kan fatta vissa restriktiva beslut om innehåll eller konton för användare av våra förmedlingstjänster (inklusive personer och organisationer som anmäler) enligt DSA, om vi anser att användare bryter mot lagen eller våra allmänna användarvillkor för den relevanta förmedlingstjänsten (nedan: ”Villkor”). Vi kan bland annat besluta att (i) begränsa eller blockera synligheten av användarinnehåll, (ii) stänga av eller avsluta tillhandahållandet av våra tjänster till användare helt eller delvis, (iii) blockera eller stänga användarkontot, (iv) begränsa möjligheten att tjäna pengar på användarinnehåll, eller (v) hindra företagsägare att använda sina försäljningsplatser online, om vi inte kan identifiera (spåra) dessa företagare enligt kraven i DSA. Vi kan också besluta att inte agera på en anmälan från användare på grund av innehåll som eventuellt är olagligt eller i strid med våra villkor.

-       Internt system för hantering av klagomål:

Om användare inte håller med om ett sådant beslut kan de lämna in ett klagomål mot detta beslut av BMW utan kostnad via vårt interna system för hantering av klagomål. Klagomål kan skickas in inom 6 månader efter mottagandet av det berörda beslutet via e-post till dsa.se@bmwgroup.com. Om vi behöver ytterligare information för att behandla klagomålet kan käranden kontaktas av våra medarbetare. Klagomål behandlas snabbt, utan diskriminering, noggrant och villkorsfritt under överinseende av kvalificerad personal. Så snart vi har fattat ett beslut meddelas käranden omgående.

-       Alternativ tvistlösning inför godkända utomrättsliga tvistlösningsorgan:

För att lösa tvister i samband med beslut som fattas inom ramen för vårt interna system för hantering av klagomål finns det bland annat möjlighet till alternativ tvistlösning inför ett så kallat godkänt utomrättsligt tvistlösningsorgan enligt artikel 21 DSA. Godkända utomrättsliga tvistlösningsorgan är opartiska och oberoende organ som uttryckligen godkänts av EU:s medlemsstater och som kan pröva de tvister som anmäls till dem på grundval av sin kapacitet och sakkunskap. BMW samarbetar med utomrättsliga tvistlösningsorgan inom ramen för rättsliga krav. Besluten från utomrättsliga tvistlösningsorgan är dock inte bindande för BMW.

Ytterligare detaljer om eventuell alternativ tvistlösning ska vid behov meddelas användarna tillsammans med eventuella beslut som kan överklagas.

Ovanstående information begränsar inte användarnas rättigheter att hävda sina krav mot BMW i domstol.

5)      Åtgärder och skydd mot missbruk (art. 23 DSA)

Vi upphör under en rimlig tid efter förvarning att tillhandahålla våra tjänster till användare som ofta publicerar uppenbart olagligt innehåll. Vi upphör under en rimlig tid efter förvarning även att behandla anmälningar och klagomål som mottagits genom anmälnings- och åtgärdsmekanismer eller interna system för hantering av klagomål från personer, organisationer eller käranden som ofta lämnar in uppenbart ogrundade anmälningar eller klagomål.  När vi beslutar om avstängningen bedömer vi, från fall till fall, snabbt, noggrant och objektivt om användaren, personen, organisationen eller käranden är inblandad i missbruk, under beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter som framgår av den information som finns tillgänglig för oss. Sådana omständigheter, som vi tar hänsyn till vid bedömningen av om det förekommer missbruk och hur länge en eventuell avstängning är lämplig, omfattar åtminstone:

A) den absoluta mängden uppenbart olagligt innehåll som tillhandahålls inom en viss period;

(B) deras relativa andel av den totala mängden enskilda uppgifter som lämnats eller anmälningar som gjorts under en viss period

(C) hur allvarliga fall av missbruk det rör sig om, inklusive typen av olagligt innehåll och dess konsekvenser;

D) de avsikter som eftersträvas av användaren, personen, organisationen eller käranden, om sådana avsikter kan fastställas.

6) Självcertifiering

BMW gör sitt bästa för att se till att alla säljare som erbjuder produkter och/eller tjänster på de onlineplattformar som är tillgängliga på denna webbplats lämnar in en självcertifiering i enlighet med art. 30(1)(e) i DSA, där de försäkrar att de endast erbjuder produkter och tjänster som överensstämmer med gällande bestämmelser i EU-lagstiftningen senast 2025-02-16. Vi har fått en sådan självcertifiering från alla säljare som godkänts på dessa onlineplattformar sedan 17 februari 2024.

+ Read more
spinner